Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Strona główna Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Główne zadania realizowane przez Urząd w ramach aktywnej polityki rynku pracy to:

  • kierowanie bezrobotnych do: prac interwencyjnych, robót publicznych oraz organizowanie staży,
  • realizacja projektów Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki , współfinansowanych z EFS,
  • przyznawanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy,
  • przyznawanie dodatków aktywizacyjnych osobom uprawnionym do zasiłku dla bezrobotnych, które z własnej inicjatywy podjęły zatrudnienie lub inną prace zarobkową,
  • finansowanie skierowanym osobom bezrobotnym, które podjęły w innym miejscu niż miejsce  zameldowania zatrudnienie lub inną prace zarobkową, staż, kosztów zakwaterowania oraz kosztów dojazdu w miejscu pracy.
Ilość wyświetleń: 13187