2016.08.16 – Nabór wniosków – przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Strona główna 2016.08.16 – Nabór wniosków – przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

power

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu

rozpoczął nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznane w ramach naboru finansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie toruńskim (II)”.

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu jako bezrobotne (dla których ustalono II profil pomocy lub I profil pomocy w uzasadnionych przypadkach), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  ze szczególnym uwzględnieniem osób:

  • - kobiet
  • - długotrwale bezrobotnych,
  • - niepełnosprawnych,
  • - o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie, tj. podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne).

Wsparcie w projekcie będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w planie realizacji gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Okres czterech miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia osobom do 25 r.ż. liczony będzie od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a dla osób powyżej 25 r.ż. od dnia przystąpienia do projektu.

Termin naboru:

17.08.2016r. – 31.08.2016r.

Kwota dofinansowania do 23.000,00zł

Liczba miejsc: 16

 

Dodatkowe informacje o projekcie:

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, Ośrodek Zamiejscowy w Chełmży ul. Św. Jana 18, 87-140 Chełmża: tel./fax. 56 675-15-36/ 56 675-15-13, e-mail: dotacje@pupchelmza.pl

UWAGA: uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia kryterium wieku na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie

Ilość wyświetleń: 2680